Regulamin

Regulamin nabywania wirtualnych biletów i innych wirtualnych przedmiotów w sezonie 2020/2021 oraz następnych.

 § 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady promocyjnej sprzedaży wirtualnych biletów i innych określonych przedmiotów (dalej określanej jako „Promocja”).
 2. Promocja odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie, który dostępny jest on-line pod następującym adresem internetowym: wirtualne.korona-kielce.pl.
 3. Organizatorem akcji nabywania wirtualnych biletów jest Korona Spółka Akcyjna z siedzibą przy ul. Ściegiennego 8, 25-033 w Kielcach, NIP 959-15-79-998, Regon 292820120, Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000163712 (dalej określana jako „Klub”).
 4. Promocja obowiązuje od dnia 07.12.2020 r. do odwołania.
 5. Uczestnikami Promocji mogą być jedynie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

§ 2. Zasady nabywania wirtualnych biletów

 1. Każdy kibic, który chciałby wesprzeć działalność Klubu, może nabyć wirtualny bilet - cegiełkę bądź dowolną ich wielokrotność - za cenę nominalną 5 zł za każdy bilet, tym samym zawierając Umowę. Wirtualny bilet przyporządkowany jest do każdego z pozostałych do rozegrania przez Klub meczów domowych w ramach rozgrywek Fortuna 1 Ligi w sezonie rozgrywkowym 2020/2021. Do wirtualnego biletu kibic może opcjonalnie nabywać nieograniczoną ilość wirtualnych piw lub wirtualnych kiełbasek - za cenę nominalną 1 zł (dalej łącznie określanych jako „Wirtualne Produkty”).
 2. Cena nabycia wirtualnego biletu stanowi darowiznę na cele statutowe Klubu.
 3. Wirtualny bilet nie uprawnia jego nabywcy do udziału w meczu w charakterze widza ani do otrzymania jakichkolwiek świadczeń wzajemnych w tym rzeczywistych odpowiedników Wirtualnych Produktów
 4. Wirtualne Produkty można nabyć na stronie korona-kielce.pl w zakładce strefa kibica / wirtualny bilet oraz na dedykowanej stronie https://wirtualne.korona-kielce.pl (dalej określanej jako „Portal”). Każdy kibic chcący nabyć co najmniej jeden Wirtualny Produkt jest określany dalej jako „Kupujący”.
 5. Kupujący oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się przestrzegać jego postanowień.
 6. Do nabycia Wirtualnych Produktów konieczne jest podanie w ramach formularza zamówienia znajdującego się na Portalu:
  1. loginu, którym jest imię i nazwisko darczyńcy lub dowolny ciąg znaków wskazany przez nabywcę oraz
  2. adresu e-mail, na który zostanie przesłany co najmniej jeden Wirtualny Produkt w formacie png, będący jednocześnie potwierdzeniem udzielonej darowizny.
 7. Po dokonaniu wyboru rodzaju i ilości nabywanych Wirtualnych Produktów darczyńca zostanie przekierowany na stronę systemu płatniczego PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182, krajową instytucję płatniczą, nadzorowaną przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisaną do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.000.000 PLN, w całości opłaconym, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444, za pośrednictwem którego następuje nabycie Wirtualnych Produktów (dalej określanego jako „System Płatniczy”).
 8. Złożenie zamówienia on-line co najmniej jednego Wirtualnego Produktu wiąże się z równoczesnym dokonaniem przez Kupującego zapłaty za to zamówienie.
 9. Każdorazowo brak potwierdzenia przez bank Kupującego opłaty za zamówienie w ciągu 30 minut od wysłania zamówienia on-line powoduje automatyczne anulowanie zamówienia on-line Wirtualnych Produktów.
 10. Klub nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. jakiekolwiek skutki podania nieprawdziwych lub błędnych danych przez Kupującego;
  2. jakiekolwiek skutki nieprawidłowego funkcjonowania Systemu Płatniczego;
  3. wiadomości, potwierdzenia i inne dane zagubione lub utracone w sieci internetowej w związku z korzystaniem przez Kupującego z Systemu Płatniczego;
  4. blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Kupującego oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Kupującego.
 11. Wirtualne Produkty nie podlegają zwrotowi lub wymianie. Kupującemu nie przysługuje paragon ani faktura.

§ 3. Ochrona danych osobowych Kupujących

 1. Administratorem danych osobowych Kupujących jest Korona Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach (25-033), ul. Ściegiennego 8, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000163712, REGON 292820120, NIP 9591579998.
 2. Kontakt ze Klubem może Pan/Pani uzyskać w drodze listownej (Ul. Ściegiennego 8, 25-033 Kielce), mailowej (korona.sa@korona-kielce.pl) lub telefonicznej (41 340 34 00).
 3. Inspektorem Ochrony Danych jest Grzegorz Polak działający z ramienia Kancelarii Prawnej Expressis Verbis sp. z o. o. Kontakt z Inspektorem może Pani/Pan uzyskać w drodze mailowej rodo@expressisverbis.pl, telefonicznej +48 725 439 290  lub listownej Kancelaria Prawna Expressis Verbis sp. z o. o. Plac Kardynała Wyszyńskiego 1, 26-400 Przysucha.
 4. Dane osobowe Kupującego przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) – f) w celu:
  1. zawarcia, wykonania, rozwiązania umów lub innych czynności prawnych – w tym zakresie dotyczy to wszystkich czynności przygotowawczych poprzedzających zawarcie umowy, w tym analizy jak i czynności w procesie zawierania, wykonywania lub rozwiązywania Umowy;
  2. wykonania czynności stosownie do zgody udzielonej przez osobę, której dane dotyczą, o ile przetwarzanie jest oparte o zgodę;
  3. wykonywania zadań w interesie publicznym w zakresie wynikającym z przepisów prawa;
  4. wykonania ciążących na Klubie obowiązków prawnych, np.: wystawiania i przechowywania dokumentów księgowych w terminie i formie przewidzianej przez prawo;
  5. ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń, co obejmuje sprzedaż wierzytelności innemu podmiotowi;
  6. tworzenia analiz, zestawień i statystyk na potrzeby wewnętrzne Klubu;
  7. w pozostałych celach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz do wypełniania prawnie usprawiedliwionych celów Klubu (w tym marketingu).
 5. Dane osobowe przetwarzane są w celu zapewnienia wysokiego poziomu świadczenia usług, a w przypadku osób przebywających w siedzibie Klubu - w części stadionowej i tylko podczas imprez sportowych  w celu zapewnienia bezpieczeństwa oraz wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa (np. monitoring).
 6. Klub przetwarza dane osobowe jedynie w zakresie określonym przez przepisy prawa, w tym ustawę o bezpieczeństwie imprez masowych, ustawę o rachunkowości a także oczywiście w zakresie niezbędnym do dokonania zakupu biletu i usprawnienia komunikacji między stronami (dane kontaktowe).
 7. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Klub w celu marketingowym jest jego uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
 8. Odbiorcami danych osobowych Kupującego mogą być następujące podmioty:
  1. dostawcy oprogramowania do zarządzania przedsiębiorstwem oraz dostawcy usług informatycznych;
  2. dostawcy usług prawnych oraz księgowych;
  3. podmioty zarządzające m.in. centralnym systemem identyfikacji uczestników imprez masowych oraz innych baz danych kibiców.
 9. Klub nie przekazuje i nie planuje przekazywać danych osobowych Kupujących do państw poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
 10. Dane osobowe Kupujących przetwarzane są:
  1. przez czas wykonania przez Klub obowiązków ustawowych, np. dokonywania rozliczeń podatkowych;
  2. przez czas, w którym przepisy nakazują Klubowi przechowywać dane, np. związane z prowadzeniem księgowości;
  3. przez czas, w którym Klub może ponieść konsekwencje prawne wynikające z Umowy.
 11. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Kupującemu przysługuje prawo do:
  1. prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych;
  2. prawo uzyskania kopii tychże danych;
  3. prawo do sprostowania tychże danych;
  4. prawo do usunięcia tychże danych;
  5. prawo do ograniczenia przetwarzania tychże danych;
  6. prawo do przenoszenia tychże danych;
  7. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania tychże danych w celach marketingowych;
  8. prawo sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania tychże danych;
  9. prawo wycofania zgody na przetwarzanie tychże danych;
  10. prawo do skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 12. Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne, lecz ich niepodanie spowoduje niemożność zawarcia Umowy.

§ 4. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin został opublikowany w dniu 07.12.2020 r.
 2. Klub zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu pod warunkiem, że nie naruszy to już nabytych praw Kupujących. Wszelkie zmiany treści Regulaminu będą na bieżąco aktualizowane i udostępniane na stronie internetowej www.korona-kielce.pl . Każda zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia powiadomienia o niej poprzez jej publikację na stronie internetowej www.korona-kielce.pl.
 3. Wszelkie dodatkowe informacje o zasadach Promocji można uzyskać w drodze:
  1. telefonicznej dzwoniąc na numer: 41 340 34 00
  2. korespondencji mailowej pisząc na adres: korona.sa@korona-kielce.pl
  3. korespondencji listowej pisząc na adres: Ul. Ściegiennego 8, 25-033 Kielce

 

Dziękujemy

Bilet został dodany do koszyka.